Shinny tegelek görnüşli daş görnüşli göwher reňkli A5 depderçesi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Göwher boýag depderçesi
Goýýan meýdany: Almaz mozaikasyny bölekleýin goýuň
Göwheriň görnüşi: Tegelek we Kristal we Specialörite görnüşli göwher
Suratyň ululygy: A5 Notebook
Gurallar: Buraw buraw ruçkasy, gapjyk, ýelim


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gapagyň beýany

Hoşniýetlilik

5d kristal çeňňek diy elde ýasalan depder we gündelik kitap

Göwheriň görnüşi

Tegelek we hrustal we ýörite görnüşli göwher we damja görnüşli

Ölçegi

15 * 21 sm

Dizaýn stili

Gül we haýwan we kaleidoskop Mandala we çeper dizaýn we multfilm nagşy

Material

Deri imitasiýa

DIY görkezmeleri

Gurallar toplumy bolan her bir depder. Suratyň ýelmeşmegi üçin nagyşyň ýelmeşýän fon we plastmassa üstü bar, soň bolsa gymmat bahaly daşlar saklanar, şonuň üçin suraty tamamlamak aňsat bolar.

Ulanylyşy

Sowgat, el işi

FY dükanynyň baş sahypasy

a1

Içindäki sahypa

c
b
d

DIY ädimleri

DIY göwher boýag ädimleri:
1. Gutyny açyň, toplumlaryň doludygyny barlaň.
2. Reňk kody boýunça tabaga bir reňk saýlaň; şol bir reňki şol bir wagtyň özünde goýsaňyz, tizligi artdyryp bilersiňiz.
3. Suratdaky nyşanlary tapyň, tä gutarýança goýuň.
4. Gutaranyňyzdan soň, käbir kitaplary goýuň, has berk goýuň.

image6

Bellikler

1. Bu DIY göwher boýag.Bu gutarmady.Muny özüň etmeli.Çarçuwany üpjün etmeýäris.
2. Dürli monitor we ýagtylyk effekti sebäpli elementiň hakyky reňki suratlarda görkezilen reňkden birneme üýtgeşik bolup biler.Sagbol!
3. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 mm ölçeg gyşarmagyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

Gaplamak we eltip bermek

1. Toplum çap edilen kanwas, göwher, gurallar, bellik suraty we aýratyn tekiz guty bilen üpjün edilýär, sebäbi bu agramy we göwrümi tygşytlamak üçin iň oňat usuldyr.
2. Elbetde, hemme zady gutujykda goýmagy haýyş etseňiz, doly bukjany edip bileris.
3. Şeýle hem, islegiňiz boýunça logotipiňiz bilen ýöriteleşdirilen bukjany edip bileris.

Biziň kompaniýamyz

1. Professional dizaýn topary her aý özboluşly nagyşlary dizaýn edýär.
2. Professional eksport hyzmaty, biziň bilen hyzmatdaşlygy tapmaga mümkinçilik berýär.
3. Ynamly we dogruçyl hyzmatdaşlar hyzmatdaşlygyň üstünlikli bolmagyny kepillendirýärler.
4. Beýleki üpjün edijilere garanyňda ýokary hilli, kooperatiw bahasy we has täsirli hyzmat.
5. Göwher boýag öndürmekde we eksport etmekde köp ýyllyk tejribe bilen bazary gaty gowy bilýäris we iň moda dizaýnlaryny hödürleýäris.

image7
image8

Hyzmatlarymyz

Biziň bilen habarlaşmak üçin arkaýyn bolmagyňyzy haýyş edýäris we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli we üstünlikli işewür gatnaşyk gurmak isleýäris.

Sorag-jogap

1.Haýsy bahany alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 8 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize ýüz tutuň ýa-da e-poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.
Dizaýny we hilini barlamak üçin diňe bir nusga gerek bolsa, ekspress ýükleri töleýänçäňiz size mugt nusga bereris.

3. Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. kabul edýäris, siziň üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.

4. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?

1, Bütin dünýä eksport ediň.
2. Iň oňat ussatlyk
3.Biz her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýäris
4. Wagtynda eltip bermek
5. Ilki bilen sarp ediň
6. Elýeterli bahadan ýokary hil
7. yourhli soraglaryňyza çalt jogap beriň
8. Pikir edip boljak zatlaryň doly önüm setirini hödürläň, bu taslamaňyz üçin bir bitewi çözgüdi aňladýar.
9. Öndürijiniň eýesi, berk hil gözegçiligi bilen size bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bileris.
10. OEM-den başga, ODM-ni dolandyryp bileris we taslamaňyzy bolşy ýaly tamamlamak üçin bilelikde işläp bileris
11. Dürli halkara müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň gowy tejribesi.Satuwdan soň köp ajaýyp hyzmat gazandyk
12.Biziň dizaýnyňyza, çeper eserleriňize ýa-da önüm nusgalaryňyza görä dürli görnüşli oýunjak ýasap biljek hünärmen toparlarymyz bar
13. Müşderiniň talaplaryna laýyk gelmek we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin taslama ädim ädýäris

Ölçegi

image5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER