Göwher boýag önümçiligi

Göwher boýag suratyny satyn alan bolsaňyz we nädip ulanmalydygyny bilmeseňiz, size kömek etmek üçin geldik.Ilki bilen ýer saýlap, göwher reňk paketini açyp bilersiňiz.Kitap materialynda nagyşly tuval, ähli göwher we gurallar toplumy bar.
Barlanylandan soň, diňe kanwasa düşünmek gerek.Kanwada çap edilen köp sanly kwadratlar bar, edil edil tikiş ýaly, meýdançalaryň dürli reňkleri we nyşanlary bar.Her nyşan bir reňkli göwher bilen gabat gelýär.Nyşan görnüşde görkeziler we nyşanyň ýanynda degişli reňkdäki göwher çap ediler.Adatça, forma kanwanyň iki gapdalynda çap edilýär.Suratdaky plastmassa kagyzy ýyrtyň.Plastmassa kagyzy doly ýyrtmaň, burawlamak isleýän ýeriňizi ýyrtyň.Plastmassa kagyzyň yzyna öwrülmezligi üçin barmaklaryňyzy ulanyň.Indi zerur zatlaryň hemmesi bolansoň, suratyňyzy çykaryň we göwher we ruçkany deňleşdiriň.Hakyky işe gaýdyp gelmegiň wagty geldi.
Göwher wagtyny goýuň.
1. Kanwany synlaň, başlangyç paneli saýlaň we setdäki nyşanlary ýada salyň.Şol nyşany tablisadan tapyň we şol bir nyşanly göwher haltany tapyň.Torbany açyň we toplum bilen gelýän göwher gutusyna göwheriň bir bölegini guýuň.Palçyk paketini açyň we ruçkanyň ujy bilen az mukdarda palçyk atyň.Palçykdan ýasalan göwher göwherleri ýapmak has aňsat.Göwheriň ujy bilen göwheri ýuwaşlyk bilen degiň.Almaz gutusyndan ruçka aýrylanda, göwher ruçkanyň ujuna ýapyşdy.Göwherlere girmegi aňsatlaşdyrmak üçin göwher gutusy iň oňat kanwanyň aşagyndadyr.
2. Galamyň ujuny aýryň we göwher kanwada ýapyşar.Ilkibaşda gaty gysmazlyk iň gowusy, sebäbi göwher däneleri egrelen bolsa, ony dikligine süýşürip bilersiňiz, soň bolsa berk basyp bilersiňiz, göwher däneleri bolsa berk ýapyşar.
3. Has uly kwadraty göwher bilen dolduryň.Bir reňk doly bolansoň, beýlekisini ýapyň.Zerur bolanda, ýelim almak üçin ruçkanyň ujuny gaýtadan batyryň.Birmeňzeş san bilen görkezilen kwadratlar hemmesi ýelmeşensoň, indiki reňke dowam ediň.Has çalt we tertipli.Elleriňizi kanwada goýmazlyk üçin seresap boluň;eliňiz tuwalet bilen näçe köp aragatnaşyk saklasaňyz, kanwalar şonça-da ýelmeşer.
Galyberse-de, iş ýelimlenýär.Öňüňizde owadan göwher suraty görkeziler, gaty basmak üçin gutynyň aşagyny ýa-da kitaby saýlap bilersiňiz.


Iş wagty: Noýabr-30-2021