5D ýörite buraw çüýşesi mozaika göwher boýag toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Göwher boýag
Goýuň meýdany: Doly / bölek göwher mozaikany goýuň
Göwheriň görnüşi: Tegelek we meýdança we kristal we AB göwher
Ölçegi: Islendik ululyk
Gurallar: Nokat buraw ruçkasy, nokat buraw lýubkasy, ýelim, gysgyç


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bellik Customörite dizaýnlary we ululygy kabul ediň. Logotip we has köp reňk goşup bilersiňiz
Göwheriň görnüşi Tegelek we inedördül, hrustal & AB we garaňky we ýörite görnüşli göwherde ýalpyldawuk
Dizaýn stili Peýzacape we haýwanlar we güller, portretler we multfilm nagşy we çeperçilik dizaýny
Material Eko ýag kanwasy / küpek akýan kanwas
DIY görkezmeleri Gurallar toplumy bilen çekilen her bir surat. Suratyň ýelmeşmegi üçin nagyşyň üstünde ýelmeşýän fon we plastmassa bar, soň bolsa gymmat bahaly daşlar saklanar, şonuň üçin suraty tamamlamak aňsat bolar.
Ulanylyşy Sowgat, el işi, öý bezegi
image11

Jikme-jiklikler Suratlar

image2
image3xx
image4

Üstünliklerimiz

1. Canwas - ECO ýag kanwasy / küpek akýan kanwalar ----- Göni gyrasy ýa-da tolkunly gyrasy
- Islendik ululygy, islendik suraty sazlap bilersiňiz
2. Buraw - Doly türgenleşikler / Bölekleýin türgenleşikler
- Tegelek buraw / kwadrat buraw / tegelek kristal buraw / kwadrat kristal buraw / garaňky / neon buraw / ýalpyldawuk buraw / ýörite görnüşli buraw.etc.
3. Dökýän ýelim ulanyň
4. Islendik gurallary özleşdirmegi kabul ediň
4. Guty gaplamak: islendik ululygy sazlap bilýär
5. Çarçuwaly ýa-da çarçuwasyz bolup biler

02xx
03
04ty
05xx

Görkezmeler

DIY ädimleri:
1. Gutyny açyň, toplumlaryň doludygyny barlaň.
2. Reňk kody boýunça tabaga bir reňk saýlaň; şol bir reňki şol bir wagtyň özünde ýelmeseňiz, edip bilersiňiz
tizligini ýokarlandyryň.
3. Suratdaky nyşanlary tapyň, tä gutarýança goýuň.
4. Gutaranyňyzdan soň, käbir kitaplary goýuň, has berk goýuň.

06xx

Bellikler

1. Bu DIY göwher boýag.Bu gutarmady.Muny özüň etmeli.Çarçuwany üpjün etmeýäris.
2. Dürli monitor we ýagtylyk effekti sebäpli elementiň hakyky reňki reňkden birneme üýtgeşik bolup biler
suratlarda görkezildi.Sagbol!
3. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 mm ölçeg gyşarmagyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

Degişli önümler

image101

Gaplamak we eltip bermek

1. Bu DIY göwher boýag.Bu gutarmady.Muny özüň etmeli.Çarçuwany üpjün etmeýäris.
2. Dürli monitor we ýagtylyk effekti sebäpli elementiň hakyky reňki reňkden birneme üýtgeşik bolup biler
suratlarda görkezildi.Sagbol!
3. El bilen ölçemek sebäpli 1-3 mm ölçeg gyşarmagyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

image11

Kompaniýanyň tertibi

Biziň kompaniýamyz:
1. Professional dizaýn topary her aý özboluşly nagyşlary dizaýn edýär.
2. Professional eksport hyzmaty, biziň bilen hyzmatdaşlygy tapmaga mümkinçilik berýär.
3. Ynamly we dogruçyl hyzmatdaşlar hyzmatdaşlygyň üstünlikli bolmagyny kepillendirýärler.
4. Beýleki üpjün edijilere garanyňda ýokary hilli, kooperatiw bahasy we has täsirli hyzmat.
5. Göwher boýag öndürmekde we eksport etmekde köp ýyllyk tejribe bilen bazary gowy bilýäris we hödürleýäris
iň moda dizaýnlary.

image12xx

Sorag-jogap

 

1.Haýsy bahany alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 8 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da habar beriň
gözlegiňizi ileri tutarys diýip e-poçtaňyzy iberiň.

2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.
Dizaýny we hilini barlamak üçin diňe bir nusga gerek bolsa, ekspress ýükleri töleýänçäňiz size mugt nusga bereris.

3. Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. kabul edýäris, siziň üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.

4. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?
1, Bütin dünýä eksport ediň.
2. Iň oňat ussatlyk
3.Biz her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýäris
4. Wagtynda eltip bermek
5. Ilki bilen müşderi
6. Elýeterli bahadan ýokary hil
7. yourhli soraglaryňyza çalt jogap beriň
8. Pikir edip boljak zatlaryň doly önüm setirini hödürläň, bu taslamaňyz üçin bir bitewi çözgüdi aňladýar.
9. Öndürijiniň eýesi, berk hil gözegçiligi bilen size bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bileris.
10. OEM-den başga, ODM-ni dolandyryp bileris we taslamaňyzy bolşy ýaly tamamlamak üçin bilelikde işläp bileris
11. Dürli halkara müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň gowy tejribesi.Satuwdan soň köp ajaýyp hyzmat gazandyk
12.Biziň dizaýnyňyza, çeper eserleriňize ýa-da önümiňize görä dürli görnüşli oýunjak ýasap biljek hünärmen toparlarymyz bar
nusgalary
13. Müşderiniň talaplaryna laýyk gelmek we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin taslama ädim ädýäris


  • Öňki:
  • Indiki: