sowgatlar 5d diý göwher boýag tegelek doglan gün döredijilik döredijilik gutlag kartlary

Gysga düşündiriş:

5D göwher boýagy häzirki wagtda iň meşhur DIY bezegidir.Indi kartoçka goşuldy, bereketiňizi aýratyn bir görnüşde aýdyp bilersiňiz.T“Mosaic Making Card” toplumlary, ähli ýaşdaky adamlar üçin amatly, ýakymly we täze moda senetçilik esbaplarydyr. Bu elde öndürilen önümi maşgalanyň isleglerinden we goşmaça gatnaşyklaryndan lezzet almak üçin maşgala ýa-da dostlaryňyz bilen eliňize çekiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

önümiň ady sowgatlar 5d diý göwher boýag tegelek doglan gün döredijilik döredijilik gutlag kartlary
Material kagyz
Ulany ene-atalaryňyz, çagalaryňyz, dostlaryňyz we işdeşleriňiz üçin ajaýyp sowgatlar
Üstünlik DIY göwher boýagy, üstünlik gazanmak duýgusyny başdan geçirmäge, keýpiňizi sazlamaga, stressi azaltmagy, güýçlendirmäge kömek eder

özüňe ynam we sabyr we öz-özüňi dolandyrmak

Paket öz içine alýar 8 x Gutlag kartasy, 8 x konwert, 8 x ougheterlik daş daşlary, 1 nokat buraw ruçkasy + Palçyk + nokat buraw diski
MOQ 20 sany
Nusga wagty 1-3 gün
Önümçilik wagty 2-15 gün

Jikme-jik suratlar

5D göwher boýagy häzirki wagtda iň meşhur DIY bezegidir.Indi kartoçka goşuldy, bereketiňizi aýratyn bir görnüşde aýdyp bilersiňiz.“Mosaic Making Card” toplumlary, ähli ýaşdaky adamlar üçin amatly, ýönekeý we täze moda senetçilik esbaplarydyr. Bu elde öndürilen önümi maşgalanyň isleglerinden we goşmaça gatnaşyklaryndan lezzet almak üçin maşgala ýa-da dostlaryňyz bilen eliňize çekiň.

KP01-06 (5)
KP01-06 (6)

Ulylar we çagalar üçin täze moda elde öndürilen göwher çeper esbaplary, çagalaryň amaly ukyplaryny we sabyrlylygyny ösdürmäge, reňk we estetika düşünişini ýokarlandyrmaga, şeýle hem ululara stressi azaltmaga, duýgulary sazlamaga, özüne bolan ynamy we dowamlylygy ýokarlandyrmaga, sabyrlylygy ösdürmäge we ahyrsoňy kömek edip biler. buýsanç we üstünlik gazanmak.

Qualityokary hil

Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa we çap etmegiň täsiri takyk. Ueelim zäherli däl, aşa ýelmeşýär, göwher düşmek aňsat däl.Çap ediş bazasynyň nyşanlary düşnükli we takyk, reňkleri baý, ýelmemek aňsat we ýadawlyk ýok.

KP01-06 (9)
KP01-06 (10)x

DIY ädimleri

DIY göwher kartoçkalarynyň önümçilik ädimleri:
1. Torbany açyň, tekiz ýere ýapyň we ýörite göwher çyzgy guralyny barlaň.
2. Göwher boýag kartasynda, reňk kodlamaga laýyk gelýän köp sanly nyşan görersiňiz. Kodlaşdyrma tertibi boýunça düzülen rezin göwher reňkine göz aýlaň. Ilkinji göwher daş reňkini göwher tarelkasyna guýuň. toplumyňyz bilen gelen mumyň içine ruçka guraly
3. galamyň ujuny göwher daşlarynyň ýokarky tarapyna ýuwaşlyk bilen basyň.
4. Göwher daşlaryny degişli meýdana ýuwaşlyk bilen basyň. Ruçkany çekiň. Galan meýdançalary şol bölümde dolduryň.
5. Plastmassa örtüginiň köpüsini gabyň we has köp kwadrat dolduryň.
6.Kartada öz gezeginde ýelmemeli ähli reňkleri dolduryň
7. Kartalary özi bilen gelen plastmassa list bilen ýapyň.Kanwanyň üstünde togalanýan gysgyç bilen geçiň ýa-da bir gijäniň içinde agyr kitaplary ýygnaň.
8. Gutlaýarys, indi kartoçkany isleýän adama berip bilersiňiz.

HKDZ01 (5)

Maslahat

DIY Almaz kartoçkalaryny öndürmek ädimleri:
1. Torbany açyň, tekiz ýere ýapyň we ýörite göwher çyzgy guralyny barlaň.
2. Göwher boýag kartasynda, reňk kodlamaga laýyk gelýän köp sanly nyşan görersiňiz. Kodlaşdyrma tertibi boýunça düzülen rezin göwher reňkine göz aýlaň. Ilkinji göwher daş reňkini göwher tarelkasyna guýuň. toplumyňyz bilen gelen mumyň içine ruçka guraly
3. galamyň ujuny göwher daşlarynyň ýokarky tarapyna ýuwaşlyk bilen basyň.
4. Göwher daşlaryny degişli meýdana ýuwaşlyk bilen basyň. Ruçkany çekiň. Galan meýdançalary şol bölümde dolduryň.
5. Plastmassa örtüginiň köpüsini gabyň we has köp kwadrat dolduryň.
6.Kartada öz gezeginde ýelmemeli ähli reňkleri dolduryň
7. Kartalary özi bilen gelen plastmassa list bilen ýapyň.Kanwanyň üstünde togalanýan gysgyç bilen geçiň ýa-da bir gijäniň içinde agyr kitaplary ýygnaň.
8. Gutlaýarys, indi kartoçkany isleýän adama berip bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: