Uly ýaşlylar we çagalar üçin doly buraw Flamingo kristal rineston göwher boýagy (7.87 ”x7.87”) (20x20 sm)

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 20 × 20 sm (7.87 "x7.87")
Paket şulary öz içine alýar:
1 x ýokary kesgitli ýag kanwasy
1 x Premium göwher ruçka
1 x ýadawlyga garşy amatly
1 x tertipli gap
1 bankadaky mum
Ösen jüpdekler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5D DIY göwher sungaty

“Kristal Flamingo” göwher çeper esbaplary, ähli ýaşdaky adamlar üçin amatly, göwnejaý we täze moda elde öndürilen göwher boýag esbaplarydyr. Maşgalanyň isleglerinden we goşmaça gatnaşyklaryndan lezzet almak üçin elde öndürilen bu önümi maşgalaňyz ýa-da dostlaryňyz bilen eliňize çekiň. Almaz boýag toplumynda üçüsi bar. suraty has ajaýyp we aýdyňlaşdyrýan dürli ölçegdäki göwher daşlary.

Ajaýyp hil

ýokary derejeli ýag kanwasy, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we çap etmegiň täsiri takyk. ueelim zäherli däl, aşa ýelmeşýär, göwher düşmek aňsat däl.Daşary ýurtdan getirilen Epson 6 reňkli çap, basma kartasynyň nyşanlary düşnükli we takyk, reňkleri baý, ýelmemek aňsat we ýadawlyk ýok. Ajaýyp türgenleşiklerde 17 tarap bar, suw geçirmeýär we hiç haçan öçmeýär, janly we ýagty

Flamingo Diamond Painting (2)
火烈鸟
Flamingo Diamond Painting (1)

Qualityokary hilli hyzmat

20 ýyllyk hünär önümçilik tejribämiz bar, öz ussat dizaýnerlerimiz we ýokary hilli, çalt jogap bermäge ukyply çeperçilik

Meşhur DIY göwher sungat bezegi

Uly adamlar üçin göwher sungat esbaplary senetçilik bezegidir.Öý bezeginde, köp sarp ediji toparlar üçin amatly DIY taslamalarynda we senetlerinde gaty meşhur.Bu amalda çagalaryň amaly ukyplaryny we sabyrlylygyny ösdürip, reňk we estetika düşünişini ýokarlandyryp biler, şeýle hem ululara stressi azaltmaga, duýgulary sazlamaga, özüne bolan ynamy we dowamlylygy ýokarlandyrmaga, sabyrlylygy ösdürmäge we ahyrynda buýsanç we üstünlik gazanmaga kömek edip biler.

oznorWO

DIY ädimleri

1.Kanwany açyň we tekiz ýere basyň
2.Kanwada örtülen plastmassa filmiň bir bölegini gabyň
3.Ilkinji göwher daş reňkini göwher çüýşesine döküň
4.Göwher reňkli ruçka guralyňyzy toplumyňyz bilen gelen mumyň içine batyryň we ruçkanyň ujuny göwher daşlarynyň ýokarky tarapyna ýuwaşlyk bilen basyň.
5.Göwher daşlaryny degişli meýdana ýuwaşlyk bilen basyň. Ruçkany çekiň. Galan meýdançalary şol bölümde dolduryň
6.Plastmassa örtüginiň köpüsini gabyň we has köp kwadrat dolduryň
7.Kanwany özi bilen gelen plastmassa list bilen ýapyň.Kanwanyň üstünde togalanýan gysgyç bilen geçiň ýa-da bir gijäniň içinde agyr kitaplary ýygnaň.
8.Gutlaýarys, indi çarçuwalanyp, jaýyňyzy bezäp bilersiňiz!

DIY steps

Ölçegi

火烈鸟

Gaplamak

6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER