Biz hakda

FY hakda

/diamond-painting/

Haý, web sahypamyza hoş geldiňiz!

Biz Hytaýyň Týanjinin şäherinde ýerleşýän toplumlaýyn senagat we söwda kompaniýasydyrys.Önümlerimiz dünýäniň çar künjegine iberilip bilner.Üýtgeşik göwher suratlaryny we başlamak üçin zerur gurallary bermäge üns berýäris.Bu ýerde, saýlamak üçin dürli DIY göwher suratlarynyň bardygyna buýsanýarys.Islegleriňize garamazdan, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris we önümi özleşdirmegi hem kabul ederis we katalogymyza yzygiderli täze önümleri goşarys.Göwher suratlarymyz, täze kynçylyklardan lezzet almak isleýänler we tejribeli "suratkeşler" üçin ajaýyp.Setshli toplumlara derrew başlamak üçin zerur gurallar girýär!Iň oňat hilli materiallary ulanýarys, diňe iň gowy hyzmaty, bäsdeşlik bahalaryny we çalt eltip berýäris.Ajaýyp göwher suratlaryny döretmegi we öýüňizi özboluşly we şahsylaşdyrylan görnüşde bezäp bilersiňiz.

logo1

Satyş paýlanyşy

“Tianjin FY Trading Co., Ltd.” 10 ýyldan gowrak wagt bäri professional göwher boýag fabrigi.Zawod Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäherinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz esasan göwher suratlary (çarçuwaly ýa-da çarçuwalanmadyk), sanly ýagly suratlar (çarçuwaly ýa-da ýok), şeýle hem sagat we öý esbaplary bilen meşgullanýar.Önümçiligi, gaýtadan işlemegi we satuwy birleşdirýär.Baglanyşykly desgalarymyzyň baý önümçilik tejribesi sebäpli kompaniýamyz Europeewropa, Amerika, Aziýa we ş.m. dünýä bazarynda paý aldy.

+

Bazar tejribesi

+

Nusgalar

+

Suratlar

Mundan başga-da, öndüriji hökmünde bäsdeşlik nyrhlarymyz we ajaýyp hyzmatymyz barha köp müşderiniň we müşderiniň ynamyny gazanmaga kömek etdi.Saýlamak üçin 800-den gowrak stilimiz bar we has köp aksiýa bar we dünýäde her aý 30 000-den gowrak surat satylýar.Biz bilen hyzmatdaşlyk etseňiz, hiç zat hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Tejribeli toparyň agzalary, takyk aýratynlyklaryňyza görä sargytlaryňyzy gutarmak üçin bilelikde işlärler.Her aýda täze önümleri öndürýän hünärmen gözleg we hünärmenlerimiz bar.OEM we ODM ikisi hem biziň bilen elýeterli.Öz dizaýnlaryňyzyň, täzelikleriňiziň we nusgalaryňyzyň aýratyn garşylanýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň!Müşderilere ol ýerdäki hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak we ara alyp maslahatlaşmak üçin gelmäge hoş geldiňiz we web sahypamyza hoş geldiňiz!

WechatIMG10
WechatIMG20
WechatIMG25

Salgysy: 1-5-101, JIAYU SQUARE, GAOCUN TOWN, WUQING DISTRICT, TIANJIN

Zawodyň salgysy: 2-nji gat, 25-nji bina, Zhejiang welaýatynyň Jinhua şäheriniň Jindong etraby, Kaozhai tehnologiýa inkubasiýa seýilgähi

Telefon belgisi : +86 17694859980 / + 86 187066763352

Poçta :FYzuanshihua@outlook.com

zx