2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Tianjin FY Trading Co., Ltd.-iň Google garaşsyz stansiýa taslamasy resmi taýdan işe başlady.

2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Tianjin FY Trading Co., Ltd.-iň Google garaşsyz stansiýa taslamasy resmi taýdan işe başlady.Internet ykdysadyýetiniň barha güýçlenýän bäsdeşlik döwründe marketing web sahypasyny döretmek daşary söwda kärhanalary üçin islege bagly däl.Daşary söwda web sahypasynyň gurulmagy, diňe bir işiň oflayn görnüşden onlaýn görnüşine geçirilmegi bilen çäklenmän, daşary söwdanyň amallaryny ýönekeýleşdirýän, daşary söwdanyň giňişligini giňeldýän we tygşytlaýan adaty daşary söwda marketing re modeiminde düýpli üýtgeşmäni aňladýar. daşary söwdanyň wagty.Bu mesele häzirki zaman kärhana marketingi üçin möhüm ähmiýete eýe.
Şol bir wagtyň özünde tehnologiki ösüş web sahypasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrdy.Googleokary hilli Google garaşsyz stansiýasy diňe bir kärhanalara öz marka keşbini döretmäge, önümlerini köpçülige ýaýratmaga we satmaga kömek edip bilmez, kärhanalaryň iş bahasyny hem azaldar.Şol bir wagtyň özünde, Google garaşsyz stansiýasy öz web sahypasy arkaly müşderiler bilen real wagt aragatnaşygy we amallary amala aşyrýar we işewürligiň ösmegine netijeli kömek edýär.Googleokary hilli Google garaşsyz web sahypasynyň gurulmagy, diňe bir FY-nyň gurluşygynda esasy enjamlary kämilleşdirmek bilen çäklenmän, web sahypasynyň gurluşygynyň soňky tapgyrynda müşderiniň tejribe täsiri we marketing mahabaty täsiri bilen baglanyşyklydyr.
Häzirki wagtda “Google” -yň garaşsyz saýty geljekde Hytaýyň serhetaşa ösüşi üçin täze ugur.Bir tarapdan epidemiýa ykdysady ösüşi bökdeýär.Beýleki tarapdan, global sarp edijiniň Hytaýyň daşary söwda amallary modelini globallaşdyrmaga we üýtgetmegine itergi berýär.Mundan başga-da, simli sarp etmegiň elektron söwda modeli bilen Hytaýda kompaniýamyz üçin has köp ösüş mümkinçilikleri bar.Çuňňur pikirlenmeli, doly taýýarlyk görmeli, ýerleşişini tapawutlandyrmaly, tendensiýa düşünmeli we jikme-jiklikleri optimizirlemeli.Diňe şeýle etmek bilen kompaniýamyz akymyň getirýän diwidendinden lezzet alyp biler.Bilelikdäki tagallalarymyz bilen “Tianjin FY Google” garaşsyz stansiýasy uzak möhletli iş alyp barar we uzak täsir eder.


Iş wagty: Noýabr-30-2021