Suratlar Çagalar / Ulular üçin diwar bezegi Öý bezegi, owadan güjük El bilen boýalan ýag bilen sanlar

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Sanlar boýunça surat
Ölçegi: 40 * 50cm (16 * 20inch) / Custöriteleşdirilen
Gaplamak şulary öz içine alýar: 1 * kanwas, 3 * çotga, 1 * görkezme, 1 * boýag, 2 * yz däl çeňňek, 2 nurbat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gapagyň beýany

Önümiň ady

 Tingiwopis Sanlar boýunça

Reňk

30 görnüş——100 görnüş

Göwher boýagynyň toplumy öz içine alýar 

Gural gurallary (sanlar bilen bellik edilen akril reňkler), Boýag üçin 3x çotga (inçe we galyň), asma toplum), Çap edilen kanwas, taýýar suratyň suraty, surat çekmek üçin görkezmeler

Bellik

Customörite dizaýnlary kabul ediň, ululyklary, logo we gurallar toplumy

Haryt maglumatlary

image4
image3

Ramkasyz sanlar bilen boýamak

image5
image6

Ramkasyz sanlar bilen boýamak

image7
image8
Guty Guty özleşdirmegi goldaýar.
Kanwas l material: ýorgan-düşek reňk zolaklarynyň araçäklerine eýe, reňkleriň sany goýy goňur ýa-da çal bilen açyk çap edilýär;goýy ýa-da gara çyzyklar bilen däl (düşündiriş üçin şu makalany görüň)
kanwanyň kagyz nusgasy kagyzda çap edilen kanwalar bilen birmeňzeş reňk zolaklary we sanlar
taýýar suratyň suraty Suratyň täsirini anyk görmäge kömek edip biler
sanlar bilen bellik edilen akril reňkler iň azyndan 3ml reňk;gaty ýaprakly suratkeş üçin zawodda ýerine ýetirilen we surata düşürilen taýýar kitaba dogry bolmaly
Boýag üçin 3x çotga (inçe we galyň) Galyň we inçe ruçkanyň utgaşmasy reňklenende dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler
asma toplum Ansat boýamak üçin kanwany tekizlemäge kömek edýär
surat çekmek boýunça görkezmeler görkezmeler sahypasyny üýtgetmäge we beýleki goşmaçalary goşmaga rugsat bermeli

Näme üçin suratlarymyzy sanlar boýunça saýlaýarys

Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa
.Flax kanwasy boýamak üçin has siňdiriji
.Profesial kanwas, reňklemek aňsat. Müşderiler her sanlaryň böleklerini aýdyň görüp bilerler.
Agaçdan ýasalan ýag reňkinde log materialy ulanylýar, pigmentiň siňdirilmegi gowy, boýagdan soň çarçuwany uzatmagyň zerurlygy ýok

image9
image8
image111

Akril

image12
image13

Zäherli däl, yssyz, daşky gurşawy goraýan we açyk reňkler.
.Saýlamak üçin reňk gutusynyň köp görnüşi bar.

Çotga

Üç ölçegli çotgalar, arassalamak aňsat, suwuň gowy siňdirilmegi
Adat üçin goldaw

image14

Gaplamak

Boýaglar adaty ak gaplamadan başga üç görnüşde mugt gaplanýar.
Dürli gaplama usullarynyň dürli artykmaçlyklary bar, sumka gaplamak ýer tygşytlaýar we ahyrynda ýük tygşytlap biler;Gutynyň gaplanylyşy owadan we sahy.

z39PN

Gaplamak

1 * HD kanwas
3 * çotgalar
1 * kanwanyň kagyz nusgasy
1 * taýýar suratyň suraty
1 * asma toplum
1 * surat çekmek boýunça görkezmeler
Reňkli akril boýag
Iň oňat surat çekmek, has gowy durmuş!

DIY ädimleri

shmz

Beýleki önümler

image17xx

Hyzmatlarymyz

Biziň bilen habarlaşmak üçin arkaýyn bolmagyňyzy haýyş edýäris we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen uzak möhletli we üstünlikli işewür gatnaşyk gurmak isleýäris.

Sorag-jogap

1.Haýsy bahany alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 8 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize ýüz tutuň ýa-da e-poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

2. Hiliňizi barlamak üçin nädip nusga alyp bilerin?
Bahalary tassyklandan soň, hilimizi barlamak üçin nusgalary talap edip bilersiňiz.
Dizaýny we hilini barlamak üçin diňe bir nusga gerek bolsa, ekspress ýükleri töleýänçäňiz size mugt nusga bereris.

3. Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. kabul edýäris, siziň üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.

4. Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?
1, Bütin dünýä eksport ediň.
2. Iň oňat ussatlyk
3.Biz her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýäris
4. Wagtynda eltip bermek
5. Ilki bilen sarp ediň
6. Elýeterli bahadan ýokary hil
7. yourhli soraglaryňyza çalt jogap beriň
8. Pikir edip boljak zatlaryň doly önüm setirini hödürläň, bu taslamaňyz üçin bir bitewi çözgüdi aňladýar.
9. Öndürijiniň eýesi, berk hil gözegçiligi bilen size bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bileris.
10. OEM-den başga, ODM-ni dolandyryp bileris we taslamaňyzy bolşy ýaly tamamlamak üçin bilelikde işläp bileris
11. Dürli halkara müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň gowy tejribesi.Satuwdan soň köp ajaýyp hyzmat gazandyk
12.Biziň dizaýnyňyza, çeper eserleriňize ýa-da önüm nusgalaryňyza görä dürli görnüşli oýunjak ýasap biljek hünärmen toparlarymyz bar
13. Müşderiniň talaplaryna laýyk gelmek we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin taslama ädim ädýäris


  • Öňki:
  • Indiki: