Öý diwarynyň bezegi üçin gyşky Ro Christmasdestwo doly buraw tegelek göwher göwher surat esbaplary

Gysga düşündiriş:

Göwher boýag esbaplary ulular we çagalar üçin ajaýyp işjeňlikdir.Wagtyňyzy maşgalaňyz we dostuňyz bilen tamamlamak üçin geçirseňiz, iň oňat göwher sungatynyň öý diwary bezegi bolar.
Göwher boýagy asla kyn däl, okamak we yzarlamak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

ýokary we ygtybarly çig mal
ýokary derejeli ýag kanwasy, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we çap etmegiň täsiri takyk. ueelim zäherli däl, aşa ýelmeşýär, göwher düşmek aňsat däl.Import edilen “Epson” 6 reňkli çap, çap etmegiň esasy karta nyşanlary düşnükli we takyk, reňkleri baý, ýelmemek aňsat we ýadawlyk ýok.

häzirki zaman we däp bolan senetçiligiň utgaşmasy

Professional çeperçilik zehinine eýe bolmak üçin adaty haç tikişinden we san boýagyndan tapawutlanýar.5D DIY göwher boýagy, göwherleri alyp, çeper eserleri tamamlamak üçin göwherleri degişli kanada ýelimlemeli.Her san ýitginiň öňüni almak üçin göwheriň goşmaça 30% -ini goşar.

Giň ulanylýar
Bu, size we çagalaryňyz üçin işjeňlik we dynç almagyň aýratyn ähmiýetini goşup biljek DIY gurallarynyň toplumy.Taýýar daşdan ýasalan surat, ýatylýan otag, myhman otagy, ofis, ýatylýan ýer, aşhana we ş.m. ýaly islendik içerde çarçuwalanyp we ajaýyp bezelip bilner. Şeýle hem, baýramçylyklarda we dynç alyş günlerinde maşgalaňyz we dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgat bolup biler. durmuşy.

Arkalpyldawuk göwher monjuklar

Bu kebelek göwher reňkdäki doly türgenleşikler has ýalpyldawuk we ýalpyldawuk. Diamond sungaty hem stressi ýeňletmek we dynç almak üçin oňat guraldyr.Göwher boýag esbaplary garyndaşlary we dostlary üçin sowgat saýlamasydyr

DIY göwher boýag önümçiliginiň ädimleri

1.Kanwany ýazyň we tekiz ýere basyň
2. Tuwaletdäki plastmassa örtüginiň bir bölegini yza çekiň
3. Ilkinji kristal reňkiňizi legeniň içine döküň
4. Galam guralyňyzy toplumyňyz bilen gelen jele ýa-da mumyň içine batyryň we ruçkanyň ujuny kristalyň ýokarky tarapyna ýuwaşlyk bilen basyň.
5. Degişli kwadratyň garşysyna kristaly ýuwaşlyk bilen basyň. Ruçkany çekiň. Galan meýdançalary şol bölümde dolduryň.
6.Plastik örtügiň köpüsini süpüriň we has köp kwadrat dolduryň.
7. Kanwany özi bilen gelen plastmassa list bilen ýapyň.Kanwanyň üstünde togalanýan gysgyç bilen geçiň ýa-da bir gijäniň içinde agyr kitaplary ýygnaň.
8. Gutlaýarys, indi öýüňizi bezäp, bezäp bilersiňiz.

image2x

Näme üçin bizi saýlamaly?

1, Bütin dünýä eksport ediň.
2. Iň oňat ussatlyk
3.Biz her ýyl 100-den gowrak täze önüm öndürýäris
4. Wagtynda eltip bermek
5. Ilki bilen sarp ediň
6. Elýeterli bahadan ýokary hil
7. yourhli soraglaryňyza çalt jogap beriň
8. Pikir edip boljak zatlaryň doly önüm setirini hödürläň, bu taslamaňyz üçin bir bitewi çözgüdi aňladýar.
9. Öndürijiniň eýesi, berk hil gözegçiligi bilen size bäsdeşlik bahalaryny hödürläp bileris.
10. OEM-den başga, ODM-ni dolandyryp bileris we taslamaňyzy bolşy ýaly tamamlamak üçin bilelikde işläp bileris
11. Dürli halkara müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň gowy tejribesi.Satuwdan soň köp ajaýyp hyzmat gazandyk
12.Biziň dizaýnyňyza, çeper eserleriňize ýa-da önüm nusgalaryňyza görä dürli görnüşli oýunjak ýasap biljek hünärmen toparlarymyz bar
13. Müşderiniň talaplaryna laýyk gelmek we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin taslama ädim ädýäris.

5

Zawodymyz

image4

Logistika

tp

Satyş paýlanyşy

image6

Gowy teswirler

image5
image6
image7
image8
image9
image10

  • Öňki:
  • Indiki: