5D göwher boýag “Çagalar meýdançasy” Sanlar toplumynyň doly türgenleşigi

Gysga düşündiriş:

1 x HD kanwas
1 x Premium göwher ruçka
1 x fatadawlyga garşy rahatlyk
1 x tertipli gap
1 x konserwirlenen mum
1 x Ösen jüpdekler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Hünärmen dizaýnerler toparymyz, göwher alma suratynyň suratynyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin suratyňyzy üns bilen ekin we reňk bilen düzedýär.
Almaz tingiwopisiňiziň surat ýaly takyk görünýändigine göz ýetirmek üçin uly agyrylary başdan geçirýäris.Iň oňat netijäni kepillendirmek üçin has uly ölçeg (iň azyndan 60 sm) saýlaň.Kiçijik surat şekillendirilen görnüşde görünip biler.Isleg boýunça Canvas deslapky synlary!

material

Resin ýa-da akril göwher, Çap edilen kanwas, Gural gurallary,

Ölçegi

20x30cm / 30x45cm / 40x60cm / 50x75cm we ş.m.

MOQ

1 sany

bellik

Customörite dizaýnlary we ululyklary, bukjany we ş.m. kabul ediň

GEÇIRMEK: Hytaýdan “Custom Kits” gämisi - eltip bermäge 12-30 gün rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.IberilenYUNExpress ýa-da beýleki ýerli göterijiler.

5

Üstünlik

Halaýan suratyňyzy göwher boýagyna öwüriň!Uçurymlar, ýubileýler, doglan günler we ş.m.Her bir ýörite göwher boýag toplumy, foto-realizmi üpjün etmek üçin el bilen ýasalan we seresaplylyk bilen optimallaşdyrylan.
ýokary derejeli ýag kanwasy, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we çap etmegiň täsiri takyk. ueelim zäherli däl, aşa ýelmeşýär, göwher düşmek aňsat däl.Import edilen Epson 6 reňkli çap, basma kartasynyň nyşanlary düşnükli we takyk, reňkleri baý, ýelmemek aňsat we ýadawlyk ýok.
Sowgat gutusy gaplamasy, göwher boýag gutusyndaky görkezmeler bilen görkezilişi ýaly, yzarlamagy we tamamlamagy aňsatlaşdyrar. Elbetde, iň oňat sowgat saýlamasy. Bu göwher reňk esbaplaryna 30% göwher monjuk goşuldy, şonuň üçin monjuklaryň ýoklugy barada alada ýok

Dimler

1. Kanwany açyň we tekiz ýere basyň
2. Tuwaletdäki plastmassa örtüginiň bir bölegini yza çekiň
3. Ilkinji göwher daş reňkini göwher çüýşesine döküň
4. Göwher reňkli ruçka guralyňyzy toplumyňyz bilen gelen mumyň içine batyryň we ruçkanyň ujuny göwher daşlarynyň ýokarky tarapyna ýuwaşlyk bilen basyň.
5. Almaz daşlaryny degişli meýdana ýuwaşlyk bilen basyň. Ruçkany çekiň. Galan meýdançalary şol bölümde dolduryň
6.Plastik örtügiň köpüsini süpüriň we has köp kwadrat dolduryň
7. Kanwany özi bilen gelen plastmassa list bilen ýapyň.Kanwanyň üstünde togalanýan gysgyç bilen geçiň ýa-da bir gijäniň içinde agyr kitaplary ýygnaň.
8. Gutlaýarys, indi öýüňizi bezäp, bezäp bilersiňiz!

6x

Yzyna gaýdyp gelmek syýasaty

Satyn alanyňyzdan 100% kanagatlanmasaňyz, premium ömürlik kepilligimiz sebäpli islän wagtyňyz sargydyňyzy doly yzyna gaýtaryp bilersiňiz * (sowgat kartynyň bahasy bilen).
Gaýtarylan önümler, olary kabul eden ýagdaýyňyzda we asyl gutyda we / ýa-da gaplamada bolmaly.
Gynansak-da, aşakdakylar üçin pul tölemeýäris:
Almaz suratlaryny bölekleýin tamamlady
Almazdan ýasalan suratlar
.Kustom toplumlary

Hyzmatlarymyz

ömürlik kepillik
24 sagat onlaýn
30 günlük gaýtaryş kepilligi
Öndüriji hyzmaty


  • Öňki:
  • Indiki: