Almaz sungaty bilen doly buraw boýagy, nomer toplumy boýunça göwher boýagy DIY kebelek suraty

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 22x22 sm
Paket şulary öz içine alýar:
1 x HD kanwas


1 x Premium göwher ruçka


1 x fatadawlyga garşy rahatlyk


1 x tertipli gap


1 x konserwirlenen mum


1 x Ösen jüpdekler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

5D DIY ýagty göwher boýag

Ulylar we çagalar üçin täze moda elde öndürilen göwher çeper esbaplary, çagalaryň amaly ukyplaryny we sabyrlylygyny ösdürmäge, reňk we estetika düşünişini ýokarlandyrmaga, şeýle hem ululara stressi azaltmaga, duýgulary sazlamaga, özüne bolan ynamy we dowamlylygy ýokarlandyrmaga, sabyrlylygy ösdürmäge we ahyrsoňy kömek edip biler. buýsanjy we üstünligi başdan geçiriň. Bu göwher reňkleýji toplumlara, ak reňkli göwher gymmat bahaly daşlardaky reňkli inedördül göwher nokatlary ýagty bolup, tutuş göwher reňk toplumlaryny garaňkyda şöhle saçýar.

1
4

Qualityokary hil

ýokary derejeli ýag kanwasy, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa we çap etmegiň täsiri takyk. ueelim zäherli däl, aşa ýelmeşýär, göwher düşmek aňsat däl.Import edilen Epson 6 reňkli çap, basma kartasynyň nyşanlary düşnükli we takyk, reňkleri baý, ýelmemek aňsat we ýadawlyk ýok.

6
3
5

Arkalpyldawuk göwher monjuklar

Bu kebelek göwher reňkdäki doly türgenleşikler has ýalpyldawuk we ýalpyldawuk. Diamond sungaty hem stressi ýeňletmek we dynç almak üçin oňat guraldyr.Göwher boýag esbaplary garyndaşlary we dostlary üçin sowgat saýlamasydyr ..

Meşhur DIY göwher sungatynyň bezegi

Ulular üçin göwher çeper esbaplar, iň meşhur DIY bezegi picture suratdaky göwher çeperçilik öwüşginleri, öý diwaryny bezemek, ofis stolunyň bezegi üçin ajaýyp. Almaz nokat toplumlary öýüňizi has çeper edýär.

Göwher boýag toplumy üçin gowy gaplama

Sowgat gutusy gaplamasy, hrustal göwher boýag gutusynyň görkezmeleri bilen görkezilişi ýaly, yzarlamagy we tamamlamagy aňsatlaşdyrar. Elbetde, iň gowy sowgat saýlamasy. Bu göwher reňk esbaplaryna 30% göwher monjuk goşuldy, şonuň üçin monjuklaryň ýoklugy barada alada ýok .

Ölçegi

7x

Gaplamak

9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER